Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

1 250 - 25 000 евро

По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост  на стопанството.

Очакван прием: второ тримесечие на  2018 г.

Допустими кандидати

Земеделски производители, отговарящи на следните условия:

 1. Икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 6 000 до 7 999 евро;
 2. Размер на използваната земеделска площ (ИЗП) до 10 ха.;

Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители. Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 “Създаване на млади фермери” от ПРСР 2007-2013г.

Допустими дейности

 1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез финансов лизинг;
 2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 3. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
 4. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Допустими разходи

 

Финансови условия

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Какъв е процесът по кандидатстване?

 1. Безплатна консултация

  Правим лична подробна консултация, в рамките на която Ви запознаваме в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата.

  Check
 2. Предварителна оценка

  Оценяваме потенциала на предприятието Ви да се класира за безвъзмездно финансиране като правим предварителна прогноза за броя точки, които може да получи проектът, според публикуваните критерии за оценяване.

  Check
 3. Подготовка на документи

  Подготвяме Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и Декларациите, които се подават за оценка.

  Check
 4. Избор на доставчици

  След като проектът е удобрен за безвъзмездно финансиране, организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.

  Check
 5. Междинни и финални отчети

  Подготвяме междунните и финалните отчети, както и завките за изплащане на финансовата помощ.

  Check

Запишете се за безплатна консултация