Подмярка 8.3. „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

1000 - 2 500 000 евро

Подмярка 8.3. „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е насочена към опазване на горите от настъпили природни бедствия, свързаните с климатичните промени обезлесяване, суша, бури, наводнения и др.

Допустими кандидати

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици/управляващи горски територии;
 • Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
 • Юридически лица, наематели на горски територии;
 • Регионални дирекции по горите

Допустими разходи

 • Създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици, горски пътеки и маршрути, противопожарни стени;
 • Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства;
 • Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;
 • Изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
 • Строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
 • Закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;
 • Изграждане и подобряване на горски пътища.

Финансови условия

Финансирането по подмярката ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2 500 000 евро;

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро за проект.

Какъв е процесът по кандидатстване?

 1. Безплатна консултация

  Правим лична подробна консултация, в рамките на която Ви запознаваме в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата.

  Check
 2. Предварителна оценка

  Оценяваме потенциала на предприятието Ви да се класира за безвъзмездно финансиране като правим предварителна прогноза за броя точки, които може да получи проектът, според публикуваните критерии за оценяване.

  Check
 3. Подготовка на документи

  Подготвяме Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и Декларациите, които се подават за оценка.

  Check
 4. Избор на доставчици

  След като проектът е удобрен за безвъзмездно финансиране, организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.

  Check
 5. Междинни и финални отчети

  Подготвяме междунните и финалните отчети, както и завките за изплащане на финансовата помощ.

  Check

Запишете се за безплатна консултация