Процедура „Специфични обучения за заети лица“

3 911 660 лв.
Изпълнява се

Целта на процедурата е повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения извън публичния сектор.

Допустими кандидати

Работодатели (всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност,независимо от собствеността, правната и организационната си форма)

Допустими дейности

 • Обучения за придобиване на професионална квалификация;
 • Обучения за придобиване на ключови компетенции;
 • Осигуряване на достъп до продължаващо обучение;
 • Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;

Финансови условия

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 50% от общите допустимите разходи и може да бъде увеличена, както следва:

 • с 10%, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или в неравностойно положение
 • с 10%, ако помощта се предоставя на средни предприятия
 • с 20%, ако помощта се предоставя на малки предприятия

Когато помощите се предоставят в сектора на морския транспорт, интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 100% от допустимите разходи, при условие, че са изпълнени следните условия:

 • Обучаващите се не са активни членове на екипажа, а част от извънщатния състав на борда на кораба
 • Обучението се провежда на борда на кораби, вписани в регистрите на „Съюза“

Какъв е процесът по кандидатстване?

 1. Безплатна консултация

  Правим лична подробна консултация, в рамките на която Ви запознаваме в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата.

  Check
 2. Предварителна оценка

  Оценяваме потенциала на предприятието Ви да се класира за безвъзмездно финансиране като правим предварителна прогноза за броя точки, които може да получи проектът, според публикуваните критерии за оценяване.

  Check
 3. Подготовка на документи

  Подготвяме Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и Декларациите, които се подават за оценка.

  Check
 4. Избор на доставчици

  След като проектът е удобрен за безвъзмездно финансиране, организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.

  Check
 5. Междинни и финални отчети

  Подготвяме междунните и финалните отчети, както и завките за изплащане на финансовата помощ.

  Check

Запишете се за безплатна консултация