Често задавани въпроси

Какво е управляващ орган?

Управляващ орган е национален, регионален или местен публичен орган, определен да управлява оперативна програма, съгласно Решение № 823/ 21.10.2015г. на Министерски съвет.

Какво е безвъзмездна финансова помощ?

Безвъзмездна финансова помощ, това са средства предоставени по определена оперативна програма, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени цели.

Кой може да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ?

Кандидати за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и юридически лица и техните обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ, чрез подаване на проектно предложение.

Какво е проектно предложение?

Проектно предложение е предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо заявление/формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.

Как се класират постъпилите проектни предложения?

Постъпилите проектни предложения се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в съответната мярка/ програма. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към заявлението за подпомагане документи.  Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

Колко време минава от подаване на проектното предложение до одобрението му?

Срокът за обявяване на резултатите от предварителната проверка на документите е 3 месеца.

Как се изплаща безвъзмездната финансова помощ?

Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция, обект на проектното предложение. Съгласно условията на конкретната мярка/ процедура, кандидатът може да кандидатства и за получаване на авансово и/или междинно плащане за обособен етап от инвестицията.

Кой може да бъде партньор на кандидата за безвъзмездна финансова помощ?

Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото и/или финансово изпълнение на проекта или на предварително заявени дейности от проекта и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Какво е държавна помощ?

Държавна помощ е всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция, чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите членки.

Какво е минимална помощ (de minimis)?

Минимална помощ е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея, поради своя минимален размер. Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.

Какви са критериите, според които се определя категорията на предприятието, като микро, малко или средно?

Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са разписани в Закона за малки и средни предприятия:Чл. 3. (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:

 1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
 2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:

 1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и
 2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:

 1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и
 2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

Чл. 4.При изчисляване на данните по чл. 3 се взема предвид дали предприятието е независимо, дали e предприятие партньор по смисъла на ал. 3, или е свързано предприятие по смисъла на ал. 5.

(2) Независимо предприятие е всяко предприятие, което не е предприятие партньор по смисъла на ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на ал. 5.

(3) Предприятия партньори са предприятията, които не са свързани предприятия по смисъла на ал. 5 и между които съществува следното отношение: едно от предприятията притежава самостоятелно или заедно с едно или повече свързани предприятия от 25 до 50 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго предприятие.

Какви са критериите, според които се определя категорията на предприятието, като голямо?

„Големи предприятия“ са предприятия, които не изпълняват критериите на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия.

Какво е “социално предприятие”?

“Социално предприятие” означава предприятие, независимо от правната му форма, което:

  • в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост и/или използва метод за производство на стоки или услуги, който въплащава неговата социална цел;
  • използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира че това разпределяне не накърнява основната цел
  • се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност

Какво е иновация?

Дефиницията,  която ОПИК 2014-2020 г. приема, в своята стратегия, се позовава на Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) – за разработване на иновация следва да се приема „разработване на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки“. ( Може да прочетете статията на Madara Consult – Иновациите – пътят на развитие )

Какво е еко-иновация?

Еко-иновациите се определят като всяка форма на иновация, в резултат на която е налице, или е насочена към значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на въздействието върху околната среда, повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда или постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

Как се определя “енергийната ефективност” в земеделското стопанство?

„Енергийна ефективност в рамките на земеделското стопанство“ е съотношението между изходното количество произведена стока или продукция и вложеното количество енергия, като инвестициите по проекта трябва да допринасят за енергийно спестяване в рамките на цялото земеделско стопанство спрямо годишното потребление на енергия за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за подпомагане.

Какво е “земеделска дейност”?

„Земеделска дейност“ е производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Какво е определението за „земеделски култури“?

„Земеделски култури“ са растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.

Какво е определението за „трайни насаждения“?

„Трайни насаждения“ са площи, заети с овощни и лозови насаждения, бамбук, черница, камъш, ракита за плетене на кошници, медоносни дървесни видове за производството на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производството на биоенергия, ягодоплодни, разсадници за лозов посадъчен материал, овощни дръвчета, декоративни храсти и горски фиданки и други насаждения с вегетационен период повече от две години.

Какво е определението за „преработка на селскостопанскипродукти“?

„Преработка на селскостопански продукти“ е всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба.

Какво е определението за „земеделски площи“?

„Земеделски площи“ са обработваемата земя (включително оставена като угар), постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.,

Какво е определението за „земеделска техника“?

„Земеделска техника“ е техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

Какво е определението за „икономически размер на стопанство“?

„Икономически размер на стопанство“ е размерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.

Какво е стандартен производствен обем (СПО)

„Стандартен производствен обем“ е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро.