Екип

Бояна Ризова

Бояна Ризова е основател и межиджър “Европейски фондове, международни програми и проекти” в “Мадара Консулт” ЕООД.

Завършва бакалавърска и магистърска степен в УНСС, специалност “Аграрен бизнес”. Професионалните й интересите са насочени в сферата на селското и горско стопанство, хранително – вкусова промишленост, развитие на селските райони, бизнес предприемачество и управление. Предоставяне на консултации и менторство за подготовка управлението на бизнес дейност и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на стопанска дейност.

През периода 2011 г. – 2016 г. е заемала длъжност експерт в дирекция “Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони”, където обработва и оценява проектните прелоложения по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 / 2014-2020), в ДФ “Земеделие” .

Задълженията  и работата й в “Мадара Консулт” ЕООД, са свързани с предоставяне на консултантски услуги, необходими при разработване, управление и реализация на бизнес проекти. Отговаря за цялостното управление на проектите, включително планиране, цялостна координация и изпълнение на проектните дейности, управление на финансови и времеви ресурси, управление на екипи, комуникация с целевите групи, отчетност.

Вярва, че прецизността в детайлите и подредбата в правилна последователност на процесите, са предпоставка за реализация на успешен бизнес проект и успешен бизнес модел!


Мартина Калчева

Мартина Калчева завършва Нов Български Университет, програма „Информатика и телекомуникации”, специализираща в „Управление на информационни бази данни” . През 2009 г. тя е успешно преминава специализиран курс на обучение за разработване и управление на европейски проекти. През годините се е обучавала в допълнителни курсове за усвояване на няколко вида методики за разработване и управление на проекти от различен тип.

В качеството си на експерт, тя е подготвила, управлявала и отчитала над 50 проекта и инициативи с мултидисциплинарен характер по различни направления.

Като дългогодишен експерт, координатор и мениджър, в сферата на европейските и други проекти и схеми за финансиране, тя е организирала и участвала в обучения, като експерт-лектор и е подготвяла презентации и уебинари за широката общественост и конкретни заинтересовани страни.

Изпълнява длъжността координатор “Европейски фондове, международни програми и проекти” в “Мадара Консулт” ЕООД. Основните дейности по нейната работа са да отговаря за цялостното управление на проектите, включително планиране, цялостна координация и изпълнение на проектните дейности, управление на финансови и времеви ресурси, управление на екипи, комуникация с целевите групи, отчетност. В качеството си на експерт участва в изготвянето на финансови и функционални анализи, на базата на проучвания и консултации на различни тематики.

Вярва, че сътрудничеството между научните институции и бизнеса, както и внедряването на иновации в предприятията, са основополагащи за устойчивото развитие на икономиката!


Мария Иванова

Мария Иванова завършва магистърска степен, в УНСС, специалност “Счетоводство“. Има отлични познания в сферата на счетоводното отчитане и финансово управление на инвестиционни проекти (планиране, цялостна координация и изпълнение на проектните дейности, управление на финансови и времеви ресурси, отчетност).

Заема длъжността експерт “Европейски фондове, международни програми и проекти” в “Мадара Консулт” ЕООД. Задълженията и работата й са свързани с предоставяне на консултантски услуги, необходими при изготвяне и управление на инвестиционни проекти, за получаване на финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020), Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014 – 2020), ОП Развитие на човешките ресурси (ОП РЧР 2014 – 2020), ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК 2014 – 2020).

Вярва, че качественият подбор на персонала и системната му преквалификация, са средството за запазване и увеличаване на конкурентоспособността на организацията!