График на кандидатстване

Индикативна годишна работна програма, за подаване на проектни предложения по Операвивните програми на ЕС 2019
Наименование на процедура/ подмярка
Дата обявяване на прием
Краен срок за подаване на проектни предложения
ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 (ОПИК)
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемия та COVID19Юли 2020г.Август 2020г.
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР)
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“Краен срок 30.09.2020г.
Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"трето тримесечие 2020 г.четвърто тримесечие 2020 г.
Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанстватрето тримесечие 2020 г.четвърто тримесечие 2020 г.
Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“трето тримесечие 2020 г.четвърто тримесечие 2020 г.