Месото като неразделна част от българската трапеза

Към 2020г. се предвижда консумацията на меса на член от населението да достигне ниво около 38- 40кг. на годишна база.

Това е ръст от близо 25% спрямо статистиката от 2011г. Също така, за периода 2015-2020г. е прогнозиран растеж на БВП с 3%. Най-оборотните месни стоки в страната ни са тези, произведени от пилешко и свинско месо, като обаче пилешкото и агнешкото са на почит сред месата за износ. За периода след 2007г. насам се наблюдава ръст в консумацията на свинско месо и субпродуктите му, като статистиката сочи почти двойни пазарни нива.

Българския пазар на месни субпродукти се предвижда да достигне до близо 470 хиляди тона за периода 2015-2020г. Тези пазарни промени ще са предизвикани от изминалата финансова криза, която до 2015г. беше оставила своя отпечатък и върху консумацията на месо и месни субпродукти.

Фигура 1: Пазарна прогноза на месо и субпродукти в България (хиляди тона)

Възможностите на всяко домакинство и цялостното благосъстояние на населението са сред преките фактори, оказващи влияние върху цялостната месна консумация. Пазарът на произвежданите в домашни стопанства месо и субпродукти се очаква да се свие, поради застаряващото селско население и завишените нива на разходи по отглеждането на селскостопански добитък.

Въпреки намалената консумация на месни произведения за периода 2009-2011г. се наблюдава лек, но стабилен ръст на трайни и малотрайни колбаси и обработено месо.

Причината за този исторически спад е именно невъзможността на производителите да се придържат към стандарта за качество “Стара Планина”. За изготвянето на висококачествени месни продукти освен качествена суровина е необходима и добра техника. Иновациите в хранително-вкусовата промишленост са отворени към финансиране на подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Производителите на месни субпродукти могат да се възползват от възможността да инвестират в преработвателния процес както и в маркетирането на готовата продукция.

Средните стойности на хранително-вкусовата промишленост се равняват на приблизително 20% от пазара.

Основното месо, използвано за преработка е свинското, следвано от пилешкото и телешкото месо. Някои от големите представители на родния пазар стратегически са затворили цикъла си на преработване, като работят със собствени суровини. По-малките преработватели разчитат до голяма степен на вносно замразено месо за производството на продукти от едър рогат добитък (ЕРД). Това предоставя информация, че именно месото от ЕРД е все по-малко използвано в преработвателната промишленост.