Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

10 000 - 300 000 евро

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на развитие на селксия туризъм, местното занаятчииство, производствените дейности, както и към сектори, които предоставят на услуги за всички икономически сектори и населението.

Очакван прием: второ тримесечие на  2018 г.

Допустими кандидати

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Допустими дейности

 

Допустими разходи

Мярката финанси материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони:

 •  Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
 • Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
 •  Нематериални инвестиции – придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Финансови условия

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи (до 200 000 евро).

Общата допустима стойност за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 300 000 евро, и не по-малко от левовата равностойност на 10 000 евро.

Какъв е процесът по кандидатстване?

 1. Безплатна консултация

  Правим лична подробна консултация, в рамките на която Ви запознаваме в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата.

  Check
 2. Предварителна оценка

  Оценяваме потенциала на предприятието Ви да се класира за безвъзмездно финансиране като правим предварителна прогноза за броя точки, които може да получи проектът, според публикуваните критерии за оценяване.

  Check
 3. Подготовка на документи

  Подготвяме Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и Декларациите, които се подават за оценка.

  Check
 4. Избор на доставчици

  След като проектът е удобрен за безвъзмездно финансиране, организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.

  Check
 5. Междинни и финални отчети

  Подготвяме междунните и финалните отчети, както и завките за изплащане на финансовата помощ.

  Check

Запишете се за безплатна консултация