30 000 - 850 000 лева
03 март 2019

Мярката цели насърчаването на предприемачеството в сектора на аквакултурите, подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

2 000 - 200 000 лева
03 март 2019

Чрез мярката ще се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

3 000 - 450 000 лева

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности.a

3 000 - 48 895 лева
03 март 2019

Дейностите, предвидени в настоящия прием по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по отношение на осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.