до 50 % от общия размер
09 септември 2020

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.  Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“

5000 - 500 000 евро

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ е насочена към подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места в горския сектор, както и към подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване.

1000 - 1 000 000 евро

Подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“  е насочена към възстановяване на пострадалите гори от настъпили природни бедствия. Възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието.

1000 - 2 500 000 евро

Подмярка 8.3. „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е насочена към опазване на горите от настъпили природни бедствия, свързаните с климатичните промени обезлесяване, суша, бури, наводнения и др.

10 000 - 300 000 евро

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на развитие на селксия туризъм, местното занаятчииство, производствените дейности, както и към сектори, които предоставят на услуги за всички икономически сектори и населението.