Пред оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 са определени три приоритетни области, по линия на които ще се разпределя финансовият ресурс на програмата - технологично развитие и иновации, предприемачество и капацитет за растеж на МСП, и енергийна и ресурсна ефективност.
Цели се подпомагане на лица, желаещи да развият собствен бизнес за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Помощта е в посока разработка и преценка на предприемаческите им идеи. Ще се подпомогне започване на реална стопанска дейност от новосъздадените микропредприятия.
Програмата е съобразена с приоритетите на Европейския фонд за морско дело и рибарство, включващи рибарство, аквакултура, заетост и териториално сближаване, предлагане на пазара, преработване, насърчаване изпълнението на Общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика.
Програмата е структурирана около пет тематични приоритета и шестнадесет приоритетни области на политиката за развитие на селските райони. За постигане на специфичните цели на тематичните приоритети са програмирани интервенции, включващи стимулиране на иновациите и трансфер на знания и информация, като по този начин тя адресира всичките приоритети на политиката за развитие на селските райони на Общността.